همانطور که می دانید شیلنگ آتش نشانی یکی از اساسی ترین و ضروری ترین تجهیزات آتش نشانی است این همان چیزی است که اغلب وقتی به اطفای حریق فکر می کنیم به ذهنمان خطور می کند. به همین دلیل نیاز است با انواع شیلنگ آتش…